Ik ben mijn wachtwoord vergeten

AkkerNET

De LTO-vakgroep Akkerbouw rekent het tot haar taak om op landelijk niveau invulling te geven aan de belangenbehartiging voor de akkerbouwsector. Onder de landelijke vakgroep functioneren werkgroepen rond onderwerpen als pootaardappelen, landbouwzaaizaden, consumptieaardappelen en uien en zetmeelaardappelen. Daarnaast is er een commissie vaktechniek akkerbouw. Deze werkgroepen hebben op onderdelen ook een adviesfunctie naar het Hoofdproductschap Akkerbouw. Bijvoorbeeld bij de programmering van het praktijkonderzoek