Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Klimaat en Landbouw

Een grote, mondiale conferentie is in Parijs bijeen om een overeenkomst te bereiken om de klimaatverandering in te perken. Het doel is om de opwarming van de aarde onder de 2 oC te houden, vergeleken met gemiddelde temperaturen van voor het industriële tijdperk. Tevens wordt nagestreefd om landen en hun economieën weerbaar te maken tegen de gevolgen van een klimaatverandering.

afbeelding van Jeroen Kloos

Versterking biodiversiteit

De vergroening van het GLB heeft tot doel om de biodiversiteit in het landelijk gebied te versterken. Om in aanmerking te komen voor de EU inkomensondersteuning moeten boeren  sinds begin 2015 drie vergroeningsmaatregelen realiseren: behoud van blijvend grasland, en voor de plantaardige sectoren is gewasdiversificatie en de invulling van het 5% Ecologisch Aandachtsgebied (EA) verplicht. In ons land is een beperkt aantal maatregelen van de EU generieke lijst erkend om aan dat EA invulling te geven.
 

afbeelding van Jeroen Kloos

Vandaag is verleden tijd

Dat is de titel van de presentatie van akkerbouw vakgroepvoorzitter Jaap Haanstra. Tijdens de sectoravond te Lelystad in de goedgevulde zaal aan de Meeuwenweg refereerde hij aan de snelheid waarmee zaken elkaar soms opvolgen, terwijl op andere dossiers er nauwelijks voortgang schijnt te zijn. In dat opzicht zijn de lang in het vooruitzicht gestelde equivalente maatregelen een typerend voorbeeld.

afbeelding van Jeroen Kloos

Ontgroening Oldambt

De akkerbouw op de zware klei in het Oldambt staat model als een van de traditioneel groenste praktijken van de professionele landbouw. Graan is bij ver de meest dominante teelt in het gebied en na de oogst wordt het land snel weer klaargemaakt en opnieuw ingezaaid voor het komende seizoen. Bij ver het grootste deel van de akkerbouw in het Oldambt is zo het hele jaar groen. Echter door de vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU, dreigt die oude akkerbouwpraktijk te worden ontgroend.
 

afbeelding van Jeroen Kloos

Belastingplan 2016: EIA naar 58%

De Tweede Kamer heeft alle wetsvoorstellen aangenomen die behoren tot het pakket Belastingplan 2016 dat op Prinsjesdag werd gepubliceerd. Bij het wetsvoorstel Belastingplan 2016 werden nog enkele moties en amendementen aangenomen.

LTO Nederland pleit voor voortzetting van convenant 'Schone en Zuinige Agrosectoren'

LTO pleit voor voortzetting van het convenant ‘Schone en Zuinige Agrosectoren’ en een krachtige stimulans voor monovergisting van dierlijke mest. Deze innovatieve vergistingstechniek biedt volop kansen en het mest snijdt aan twee kanten: meer duurzame energie en minder broeikasgassen. Daarom is LTO voor een vliegende start van monovergisting: financier tweehonderd installaties zodat de kosten fors omlaag kunnen worden gebracht en deze techniek concurrerend wordt.
 

Energiebesparing nu makkelijker met erkende maatregelenlijsten

Bedrijven en instellingen moeten sinds 2008 energiebesparende maatregelen treffen als die binnen 5 jaar terug te verdienen zijn. Dat staat in het Activiteitenbesluit. Aan de hand van lijsten met erkende maatregelen is het gemakkelijker geworden om energie te besparen en geld te verdienen.

Dirk de Lugt nieuwe voorzitter van Brancheorganisatie Akkerbouw

Dirk de Lugt (1961) wordt de nieuwe voorzitter van Brancheorganisatie Akkerbouw. De Lugt volgt Bram Bierens op. De Lugt is akkerbouwer op Texel en tevens voorzitter van de Raad van Beheer van Cosun.
 
De benoeming is ingegaan per 1 november jl. De overdracht van het voorzitterschap had plaats tijdens de vergadering van het bestuur op 11 november 2015.
 

Akkerbouw verzoekt Minister van EZ om Verbindendverklaring

Op verzoek van de akkerbouwers die lid zijn van LTO en NAV is een aanvraag tot het verbindend verklaren van een akkerbouwbreed programma voor onderzoek en innovatie ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken. Dit hebben de leden van de erkende Brancheorganisaties voor Aardappelen en overige akkerbouwgewassen, voor Granen en voor Suiker vandaag besloten.
 

Voorlopige correctiebedragen 2016 bekend voor bestaande SDE beschikkingen

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft de voorlopige correctiebedragen voor 2016 voor de SDE en SDE+ gepubliceerd.
Met de correctiebedragen bepaalt Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de voorschotten die in 2016 maandelijks aan gerealiseerde projecten worden uitbetaald. Het gaat hier om projecten, in de periode 2008-2015, waarvoor SDE(+) subsidie is verleend.

Pagina's