Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Kistenwassers geselecteerd voor project kuubskistenreiniging

Een commissie van deskundigen bestaande uit pootgoedtelers, medewerkers van waterschappen, van LTO Noord, van Fedecom (branchevereniging voor mechanisatietechniek) en van de handelshuizen heeft vorige week drie machinebouwers geselecteerd voor deelname aan het project ‘Doorontwikkeling, voorlichting en demonstratie kuubskistenreiniging’.

Controle op Teeltvoorschriften in het geding?

De akkerbouw in ons land is trots op haar zelfregulerend vermogen. Autonome akkerbouw teeltvoorschriften bepalen een aantal spelregels waaraan eenieder zich houdt en die in het belang van het de eigen bedrijfsvoering en het collectief kunnen bogen op draagvalk en een hoge mate van naleving. Sectorvertegenwoordigers uit naburige landen keken met enige jaloezie naar de organisatiegraad van onze sector, die zulke teeltvoorschriften mogelijk maakte.

afbeelding van Jeroen Kloos

Nieuwsbrief Branche Organistaie Akkerbouw

Nieuwsbrief 7 gaat onder andere in op onderzoek en innovatie in de akkerbouw, de week van de Akkerbouw, certificering en andere zaken. Door op de bijlage te klikken kunt u alles lezen 

EP wil eerlijke voedselketens

EP wil maatregelen tegen oneerlijke praktijken in keten
De Europese Commissie moet wetgeving voorstellen om oneerlijke handelspraktijken in de voedingsindustrie aan te pakken. Dat heeft een grote meerderheid in het Europees Parlement dinsdag betoogd in een rapport. De Europarlementsleden vinden dat supermarktketens vaak te veel macht hebben ten opzichte van landbouwers en kmo's. Alle gedragscodes ten spijt functioneert de voedselketen volgens de Europarlementsleden nog steeds niet naar behoren.
 

Faire Trade hervorming GLB na 2020

Het Ministerie van EZ heeft met haar brief d.d. 20 mei jl. aan de Tweede Kamer een rapport gestuurd met voorstellen voor aanpassing van het EU Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De wereld verandert en met haar zijn beleidsbepalers en het beleid zelf ook aan verandering onderhevig. Het huidige GLB geeft invulling aan drie doelstellingen: versterking van de marktwerking in de landbouwproductie, verduurzaming en versterking van de biodiversiteit in het Europese agrarische gebied, en evenwichtige plattelandsontwikkeling voor een vitaal en gezond buitengebied.

afbeelding van Jeroen Kloos

Doorgeschoten regelgeving

De menselijke maat lijkt verdwenen bij controles op naleving van de regelgeving. Het is een veelgehoorde klacht als het gaat om controles en beschikkingen over betalingsrechten en opgelegde sancties. Procedures om bezwaar te maken tegen genomen besluiten, vergen veel energie. Ook daarbij gaat het om de letter van de wet en precieze randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. Het doel waarvoor de wetgeving bestaat en het draagvlak daarvoor komt zo op steeds grotere afstand te staan.

afbeelding van Jeroen Kloos

Voor wie en waarom

Het blijkt niet altijd duidelijk te zijn voor wie en waarom bepaalde zaken gedaan worden. Bewindslieden weten niet meer voor wie beleid is bedoeld, en het “corrigerende” parlement lijkt steeds minder als volksvertegenwoordiger te werken. Ook blijken de beleiduitvoerende instanties soms hele legitieme aanvragen van de doelgroep te diskwalificeren omdat er niet aan alle gestelde regels wordt voldaan. Dan blijkt bovendien dat het voor beleidsmakers niet meer mogelijk is om enige souplesse te betrachten.

afbeelding van Jeroen Kloos

Nederlands landbouwminister wil van inkomenssteun af

Martijn van Dam, Nederlands staatssecretaris van Economische Zaken, wil af van directe inkomenssteun zoals die de afgelopen jaren in het GLB was geregeld. In plaats daarvan moeten er voor boeren na 2020 meer instrumenten komen om hun inkomen uit de markt te halen. Van Dam gaat zijn standpunten volgende week voorstellen aan zijn Europese collega’s tijdens een informele raad van landbouwministers. Over de huidige crisis in de veehouderij vindt van Dam dat veehouders onvoldoende reageren op prijssignalen.

Doorbraak in discussie kwekers- en octrooirecht

De Europese Commissie wil via een nadere interpretatie van de biotech-richtlijn helderheid en rechtszekerheid bieden over het patenteren van natuurlijke eigenschappen op groenten en andere planten. Dat heeft Eurocommissaris Elzbieta Bienkowska (Interne Markt) gezegd op het door staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) georganiseerde symposium ‘Finding the Balance’.
 

De bodem is bereikt

De vakgroep LTO Akkerbouw heeft andermaal geconstateerd dat bemestingsnormen door de bodem zakken. In het zuidoostelijk zandgebied werden gebruiksnormen met ingang van 2015 met 20% gekort. Dat snijdt zwaar in je bedrijf. Equivalentie zou een en ander moeten ondervangen, maar vanwege eindeloos gezeur is het proces om die maatregelen in de wet op te nemen enorm vertraagd. Het ziet er naar uit dat pas in het najaar, na het groeiseizoen van 2016, een en ander in de wet opgenomen kan worden.

afbeelding van Jeroen Kloos

Pagina's