Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Blog

Schuilen achter Europese kaders

afbeelding van Jeroen Kloos

Het lijkt gewoonte te worden van onze overheid om de eigen verantwoordelijkheid af te wimpelen en zich te verschuilen achter Europese richtlijnen en verordeningen. In reactie op vragen uit de Tweede Kamer over de exorbitant hoge boetes antwoordt het kabinet dat de EU bepaalt hoe de systematiek werkt en dat in feite onze handhavende instelling alleen de uitvoerders zijn van EU voorschriften. Dat roept toch vragen op, want de verordening voor het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid geeft lidstaten keuzevrijheden en dat geldt dan toch ook voor een eigen verantwoordelijkheid voor de handhaving?
 
De vraag doet zich voor of elke afwijking van de regels direct moet leiden tot een bekeuring. Verenigingen zijn eigenlijk niet anders dan maatschappelijke samenlevingen in het klein, met huishoudelijke reglementen en statuten om het functioneren en gedrag van de leden af te bakenen. In geval van ernstige geschillen worden die door het bestuur uit de kast gehaald, om te oordelen over de maatregelen die getroffen moeten worden om eventueel corrigerend op te treden. In de meeste gevallen gaat het niet om herhalingen en kan de overtreding met een simpele waarschuwing worden afgedaan.
 
Onze overheid is klaarblijkelijk die mogelijkheid uit het oog verloren. Immers elke afwijking van de regels lijkt tot een boete en korting op betalingsrechten te leiden. De meldingen over dit onderwerp die de afgelopen maanden bij het LTO meldpunt binnenkwamen illustreren dat duidelijk. Ook zijn vele gevallen binnengekomen over fouten in de beschikkingen van de in 2015 aangevraagde nieuwe betalingsrechten. De kleinste afwijking van de procedure heeft weer grote gevolgen. Het advies van RVO zelf is dan altijd om bezwaar te maken en bij de gecombineerde opgave de eigen, goed geachte cijfers te gebruiken. Een hoop kosten en moeite voor de gedupeerden en de vraag is of dat niet anders kan.
 
De handhaving wil gezag. Afgelopen week kwam de nationale politie daarover in het nieuws. De boetequota zijn door de Minister afgeschaft en het aantal bekeuring is afgenomen van zo’n 100 per jaar naar plusminus 15 per politieagent. Deskundigen beargumenteren nu dat er aan gezag gewonnen wordt als dat aantal bekeuringen weer omhoog gaat. En dat is nog maar de vraag vinden anderen. Er zijn analisten die veronderstellen dat er juist aan gezag gewonnen wordt door andere aspecten. Barmhartigheid en niet uitvoeren van een vonnis, kan de betreffende persoon een geweldig aanzien geven. De meesten van ons kennen waarschijnlijk de film ‘Gladiator’ wel, waarin dat duidelijk wordt geïllustreerd.
 
Dat vraagt om natuurlijk leiderschap en eigen verantwoordelijkheid. Het schuilen achter de rokken van een ander, in dit geval van moeder Europa, past daar niet bij. Natuurlijk willen we Europese regels respecteren. Dat verwachten we ook van onze partners in de EU. Immers een gelijk speelveld voor de open interne markt is voor eenieder van groot belang. Dat is echter geen vrijbrief om de eigen verantwoordelijkheid af te schuiven naar de EU. Ons land maakt Europa, net zoals de andere lidstaten en daar hoort eigen verantwoordelijkheid en leiderschap bij.  De vraag is of onze gezagdragers dat nog in voldoende mate bezitten en niet veel te veel uitvoerders van de blue tape zijn geworden.